logo

the filtrative / self-renewing / mimetic body
Petra Feriancová, Roberta Zábojník
curator: Silvia Van Espen
24 April – 10 May 2024
ZAHORIAN & VAN ESPEN Prague, The Old wastewater treatment plant

The artist cannot do without his dialogue with nature,
for he is a man, himself of nature,
a piece of nature and within the space of nature (Paul Klee, 1923)

Many artists compare the process of artistic creation to the schema of life. To the circulation of sap or blood, and the continual deformation that disrupts existing structures.

Already Klee had become interested in the secret life of Nature. He characterises his thinking in notes on “The Nature of Nature”. His focus is on the genetic aspect of artistic creation, which, beginning with chaos, creates forms that organise themselves and proliferate in a ceaseless flow.

The creative process, taking its course, manifests itself to us observers as a permeation of two far-removed factors, matter and form, and in this evolution we follow how matter becomes material.

Matter is a schema of uncertain dreams
(Gaston Bachelard)

The body as living matter, with its complexity and adaptability, is tremendous. From the tangled network of nerves that enable us to feel and think, to the efficient system of circulation that keeps us alive. The body essentially is a marvellous dynamic entity which is unceasingly adapting. It has a capacity for growth, healing and resistance, and hence it is proof of the incredible power of living matter.

The exhibition by Petra Feriancová and Roberta Zábojník highlights the world of living organisms and natural phenomena, in its incredible capacity for adaptation. Their current collaboration is a hybrid of art and science. A materialisation of the collaborative work of living cells. The exhibition uses organic matter as material and distils it to a universe full of mystery. Simultaneously it brings to light the obvious and familiar, the invisible and immortal. It invites us to explore the boundary between ME and YOU. It is alchemy, oscillating in a meeting of artists between reason and intuition.

Thanks to Hubárium — Braňo Sidor and Ateliér Jarabina

Filtračné / sebaobnovujúce / mimetické telo
Petra Feriancová, Roberta Zábojník
kurátorka: Silvia Van Espen
24.4. – 10.5.2024
ZAHORIAN & VAN ESPEN Prague, Stará Čistírna, Bubeneč

The artist cannot do without his dialogue with nature,
for he is a man, himself of nature,
a piece of nature and within the space of nature (Paul Klee, 1923)

Nejeden autor prirovnáva proces umeleckej tvorby k schéme života. K cirkulácii miazgy alebo krvi a k neustálej deformácii, ktorá narúša existujúce štruktúry.

Už Klee sa zaujímal o tajný život prírody. Svoju reflexiu opisuje v poznámkach „The nature of nature“. Zameraný na genetický aspekt umeleckej tvorby, ktorá, počnúc chaosom, vytvára formy, ktoré sa organizujú a rozvetvujú v neustálom toku.

Tvorivý proces sa vo svojom príbehu nám pozorovateľom javí ako prienik dvoch vzdialených faktorov, hmoty a formy a my vo vývoji sledujeme, ako sa hmota stáva materiálom.

Hmota je schéma neurčitých snov
(Gaston Bachelard)

Telo ako živá hmota, jeho komplexnosť a prispôsobivosť sú ohromujúce. Od spletitej siete nervov, ktoré nám umožňujú cítiť a myslieť, až po účinný obehový systém, ktorý nás udržuje nažive. Telo je vo svojej podstate úžasná a dynamická entita, ktorá sa neustále prispôsobuje. Má schopnosť rastu, hojenia a odolnosti a je tak dôkazom neuveriteľnej sily živej hmoty.

Výstava Petry Feriancovej a Roberty Zábojník vyzdvihuje svet živých organizmov a prírodných javov vo svojej neuveriteľnej schopnosti adaptácie. Ich aktuálna spolupráca je hybridom medzi umením a vedou. Zhmotnením spolupráce živých buniek. Používa organickú hmotu ako materiál a destiluje ju do vesmíru plného tajomstva. Prináša na svetlo očividné a poznané, neviditeľné a nesmrteľné zároveň. Pozýva nás skúmať hranica medzi JA a TU. Je alchýmiou, oscilujúc v stretnutí autoriek medzi rozumom a intuíciou.

Poďakovanie: Hubárium – Braňo Sidor a ateliér Jarabina