logo

Natalia Załuska | Uneasily Visible Place
curated by Tereza Jindrová
opening 26 April 2019
duration until 6 June 2019
ZAHORIAN & VAN ESPEN Prague

At her solo-show called Uneasily Visible Place in Zahorian & van Espen Prague Natalia Załuska presents mostly new works created during this year. By the choice of several different formats of paintings and by installing one of them into space, the artist aims to introduce her work in its complexity – even in a limited room – and show it also from unexpected angles.

Załuska works with the medium of pendant image, using traditional canvas on wooden frame, but combining collage and painting techniques into multi-layered reliefs. She creates characteristic abstract compositions of geometric basic forms with decent colours (mostly black, white and pastel shades), and she’s developing sophisticated and minimalistic play of space and its illusion, surface and its demarcations.

As the artist herself explains, the main subject of her work is spatiality. She uses cardboards with various thickness, different textures and colours, cutting and layering them in a kind of constructivist way. This architectural building of an image together with the use of acrylic paint applied on some of the layers or edges, creates shades and passages. Natalia is inviting the viewer to contemplate what is exposed and what is hidden, or at least uneasily visible.

One might say that the main characteristics of her painting lies in reduction and simplicity, but there is much more happening. As Adam Budak wrote about Natalia’s work: “simultaneously nonchalant and controlled, [it] is both smooth and violent, still and conversational, minimal and neo-baroque”. Because of the various perspectives and planes, as well as the tactile or glossy qualities of different surfaces, it is in fact impossible to capture the work’s complexity in photographic documentation. These paintings deserve an active viewer and they need to be observed here and now. In a review of Natalia’s show published in Artforum (February 2016) Nuit Banai therefore decisively answers the question, what can abstraction do today: “In many ways, Załuska’s practice can be understood as an attempt to delineate a perceptual model in an age of increasingly homogenized time and space.”

Natalia Zaluska (born 1984) graduated at the Academy of Fine Arts in Vienna, she lives and works in Warsaw. She exhibits regularly in Vienna and Munich and she presented her work also in Madrid, Berlin or Copenhagen, among other places. In 2018 she took part in the prestigious ISCP residency program in New York and received a stipend from Ministry of Culture of Poland. In the show Uneasily Visible Place she introduces her work to the Czech audience for the first time.

Annual visual art programme of ZAHORIAN & VAN ESPEN Prague is implemented with financial support of city district of Prague 7
Logo ART DISTRICT PRAHA 7

Natalia Załuska | Uneasily Visible Place
kurátorka: Tereza Jindrová
vernisáž 26. 4. 2019
výstava trvá do 6. 6. 2019
ZAHORIAN & VAN ESPEN Praha

Na své samostatné výstavě nazvané Uneasily Visible Place představí Natalia Załuska v pražské galerii Zahorian & van Espen převážně nové práce vzniklé od počátku letošního roku. Díky volbě několika různých formátů a netypické instalaci jednoho obrazu do prostoru chce autorka i v komorním měřítku galerie představit svou tvorbu komplexním způsobem a dát ji nahlédnout i z nečekaných úhlů.

Załuska pracuje s médiem závěsného obrazu, tedy s tradičním plátnem na dřevěném rámu, kombinuje však koláž s malířskými postupy a dospívá tak k mnohovrstvým reliéfům. Výsledkem jsou osobité abstraktní kompozice základních geometrických forem v decentních barvách (převážně v černé, bílé a v pastelových tónech). Rozvíjí v nich sofistikovanou minimalistickou hru prostoru a jeho iluze, plochy a jejího ohraničení.

Jak sama umělkyně vysvětluje, hlavním námětem jejích obrazů je prostorovost. Používá kartony různé tloušťky, textury a barvy, řeže je a vrství způsobem blízkým konstruktivismu. Tato architektonická výstavba obrazu ve spojení s akrylovými barvami nanesenými na některé z vrstev a okrajů vytváří stíny a přechody. Natalia vyzývá diváka ke kontemplaci toho, co je exponované a co zůstává skryté, nebo alespoň obtížně viditelné.

Může se zdát, že hlavní vlastností jejích maleb je reduktivnost a jednoduchost, avšak odehrává se toho v nich mnohem více. Adam Budak napsal o Natalii: „současně nonšalantní a kontrolovaná, je jak jemná, tak násilná, klidná i povídavá, minimální i neo-barokní.“ Vzhledem k různorodým perspektivám a plánům a kvůli taktilním a třpytivým kvalitám různých povrchů je v podstatě nemožné zachytit dílo celistvě fotografickou dokumentací. Tyto malby si zaslouží aktivního diváka, vyžadují pozornost tady a teď. V recenzi výstavy Natalie publikované v Artforu (únor 2016) odpověděla Nuit Banai rozhodně na otázku, jaká je dnes role abstrakce: „V mnoha ohledech může být to, co praktikuje Załuska, chápáno jako pokus o vymezení modelu vnímání v době čím dál víc sjednoceného času a prostoru.“

Natalia Zaluska (nar. 1984) vystudovala Akademii výtvarných umění ve Vídní, žije a pracuje ve Varšavě. Svou tvorbu pravidelně vystavuje ve Vídni či Mnichově a vystavovala také například v Madridu, Berlíně nebo Kodani. V roce 2018 absolvovala rezidenci v rámci prestižního programu ISCP v New Yorku a obdržela tvůrčí grant polského Ministerstva kultury. Českému publiku se na samostatné výstavě “Uneasily Visible Place” představuje poprvé.

Celoroční výstavní program vizuálního umění v ZAHORIAN & VAN ESPEN je realizován za finanční podpory městské části Praha 7
Logo ART DISTRICT PRAHA 7