logo

SKY GRAVITY
Roman Ondak
Štefan Papčo
opening 18 Jan 6 – 8 pm
duration until 16 March 2018
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Roman Ondak has won international recognition by his analytical, yet at the same time intimate approach to a wide spectrum of themes. His concerns include change in the political system, the process of globalisation, the status of things and the relativity of their social and cultural value, time, and human existence. Ondak’s artistic material, and also his source of ideas, is social reality. As he once remarked, the original situations that he works with are, to his way of thinking, as sculptures: he creates them and stylises them, but always with a feeling for their context of meaning. This sketch of his programme is best summed up in the title of his exhibition in South London Gallery, which ran at the turn of the year 2017: The Source of Art is in the Life of a People.
Roman Ondak (1966) comes from Žilina and lives and works in Bratislava. He studied at Bratislava’s Academy of Fine Arts and Design. In 1996 he exhibited at Manifesto 1 in Rotterdam and in 2000 at Manifesto 3 in Ljubljana. For the Viennese Secession he created the important installation SK Parking (2001). In 2003 he produced his work Good Feelings in Good Times for the Kunstverein in Köln; later it became the first acquisition of performance art by the Tate Modern. He also exhibited in the Tate Modern three years later (It Will All Turn Out Right in the End). His installation More Silent Than Ever was presented at the Centre Pompidou in Paris in 2006. For the Czechoslovak Pavilion at the Biennale of Art in Venice he created the celebrated project Loop (2009). In 2012 he won the Artist of the Year award conferred by Deutsche Guggenheim in Berlin. Of his further exhibitions, one must mention particularly the solo exhibitions at Museum of Modern Art, New York (2009), Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2012) and Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid (2013). His works are represented in the most prestigious world collections. He was an initiator and co-founder of the Július Koller Society.

At the core of Štefan Papčo’s work is a conceptual thinking which materialises in the parameters of traditional sculpture, contemporary object production and ready-made. He confronts and combines those media with digital technologies. His works are also inseparable from mountaineering, which he has been engaged in for many years. His current solo exhibition in Kunsthalle Bratislava (curator Elena Sorokina) shows how Papčo is able to move with confidence outside the well-tried and trodden “tracks” of compositional practice. The expressive and formal shifts in his most recent works show the flexibility and creative vitality of his artistic strategy.
Štefan Papčo (1983) was born in Ružomberok. He studied in Jozef Jankovič’s studio. As a member of the young generation he has managed to win many awards for his work. One of the first was a prize at the Erasmus exhibition in Porto (2006). In 2010 he was a finalist for the Oskár Čepan Prize. Subsequently, in the domestic context he acquired the Tatra Bank Foundation Prize for young creator (2013) and the NOVUM Foundation Prize (2015). Of his awards gained abroad, one must mention the DAF Grand Prize at the Dumbo Arts Festival in New York, which notably contributed to his impact on the international scene. His works are represented in important collections at home (Slovak National Gallery, Bratislava City Gallery, Nitra Gallery, …) and abroad (Messner Mountain Museum, IT; Museum Voorlinden, NL). / Erik Vilím

SKY GRAVITY
Roman Ondak
Štefan Papčo
vernisáž 18. januára 2018, 18. – 20. hod.
trvanie výstavy do 16. marca 2018
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Roman Ondak si svojím analytickým a súčasne intímnym prístupom k širokému spektru tém − zahŕňajúcom zmenu politického systému, proces globalizácie, status vecí a relatívnosť ich spoločenskej a kultúrnej hodnoty, čas a ľudské bytie – zaistil medzinárodné uznanie. Jeho umeleckým materiálom a tiež ideovým zdrojom je pritom sociálna realita. Ako raz uviedol, o pôvodných situáciách, s ktorými pracuje, uvažuje ako o sochách: kreuje, štylizuje ich, ale vždy s citom pre ich významový kontext. Toto načrtnutie programu najlepšie vystihuje názov jeho výstavy „The Source of Art is in the Life of a People” v South London Gallery, ktorá prebehla na prelome rokov 2016 a 2017.
Roman Ondak (1966) pochádza zo Žiliny. Žije a tvorí v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Už v roku 1996 vystavoval na Manifeste 1 v Rotterdame a neskôr v roku 2000 na Manifeste 3 v Ľubľane. Pre viedenské Secession vytvoril dôležitú inštaláciu “SK Parking” (2001). V roku 2003 realizoval pre Kunstverein v Kolíne nad Rýnom dielo “Good Feelings in Good Times”, ktoré bolo neskôr prvou akvizíciou performatívneho umenia galérie Tate Modern. V spomínanej Tate Modern vystavoval taktiež o tri roky neskôr (“It Will All Turn Out Right in the End”). V Centre Pompidou v Paríži bola prezentovaná jeho inštalácia “More Silent Than Ever” (2006). Pre Československý pavilón na benátskom Bienále výtvarného umenia vytvoril taktiež známy projekt “Loop” (2009). V roku 2012 získal ocenenie Artist of the Year udeľované Deutsche Guggenheim v Berlíne. Z jeho výstavných aktivít treba ešte spomenúť solo výstavy v Museum of Modern Art, New York (2009), v Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2012) a Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia v Madride (2013). Jeho diela sú zastúpené v najprestížnejších svetových zbierkach. Bol iniciátorom a spoluzakladateľom Spoločnosti Júliusa Kollera.

Jadrom tvorby Štefana Papča prechádza konceptuálne myslenie, ktoré je materializované v parametroch tradičnej sochy, súčasnej objektovej produkcie a ready-madu. Uvedené média konfrontuje a prepája s digitálnymi technológiami. Jeho diela sú pritom neoddeliteľné od horolezectva, ktorému sa venuje dlhé roky. Aktuálna sólová výstava v Kunsthalle Bratislava (kurátorky Elena Sorokina) ukazuje, že sa Papčo dokáže sebavedome pohybovať aj mimo overené a vychodené „trasy“ autorskej poetiky. Výrazové a formálne posuny v jeho posledných prácach odhaľujú pružnosť autorskej stratégie a kreatívnu vitalitu.
Štefan Papčo (1983) sa narodil v Ružomberku. Vyštudoval v ateliéri Jozefa Jankoviča. Ako predstaviteľ mladej generácie stihol získať za svoju tvorbu mnoho ocenení. Jednou z prvých bola cena na Erasmus exhibition v Porte (2006). V roku 2010 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. Následne v našom domácom kontexte získal Cenu Nadácie Tatra banky (mladý tvorca) (2013) a Cenu Nadácie NOVUM (2015). Zo zahraničných ocenení je nutné spomenúť DAF Grand Prize na Dumbo Arts Festival v New Yorku, ktoré výrazne prispelo k jeho pôsobeniu na medzinárodnej scéne. Jeho diela sú zastúpené vo významných domácich (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, …) a zahraničných zbierkach (Messner Mountain Museum, IT; Museum Voorlinden, NL). / Erik Vilím

Supported using public funding by Slovak Arts Council
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Logo FPU