logo

Milan Adamčiak – Panphilia
curated by Daniel Grúň
guests: Matej Gavula, APART
28 October – 15 December 2016
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Panphilia by Milan Adamčiak (1946) is a site of interaction, contact, and conjunction sounding of the relation between author and imaginary co-authors – interprets, in which visual imagination of music becomes real. Panphilia consists of various unrealized projects that exist only in form of manuals and instructions, as following: concerts for fictive orchestra, fictive music publisher and legal documents with fictive author’s heraldry. The word Panphilia actually comes from Greek language and means a state of loving or accepting all things. Panphilia in its genealogy activated by Milan Adamčiak has its root in Dada and Pataphysics. Because its source is everyday life, it becomes an alternative to any established institutions of art and it brings to light a different experience with this world. Panphilia has something very spontaneous and imminent in itself, it is a gift.

Milan Adamčiak is one of the first Czechoslovak artists who began systematic research into intermedia overlaps. It was principally creatively that his research was conducted, in the field of experimental poetry, action art and the so-called new music. In the second half of the 1960s he created cycles of diverse kinds of typographic grids, in which the graphic and semantic realisation overlapped with an acoustic rhythmisation of the text. Hence one part of his work has its premise in experimental poetry, taking the form of directions and instructions for various activities. Another part opens the way to visual music, with unconventional notations and graphic scores. A third links the inspirations from the two preceding parts in performative presentation: a game-playing experimentation and a non-completion of the compositional process, which significantly open up the possibility of perfecting the work using both classical and non-classical instruments and unusual settings.

Matej Gavula and APART collective are the guests of the exhibition. Variable installation by Matej Gavula consists of glass mosaic cladding, which formerly was used on the surface of public building and with decline of the socialist era lost its function. Gavula, inspired by creative processes introduced by Milan Adamčiak, plays with this material as with independent composition freed from former use. APART produced a publication dedicated to the artist that newly interprets work of Adamčiak and is presented as integral part of the exhibition.

Milan Adamčiak – Panfília
Kurátor výstavy: Daniel Grúň
Hostia: Matej Gavula, APART
28. 10. – 15.12. 2016
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Panfília Milana Adamčiaka (1946) je miestom interakcie, kontaktu rozoznievajúceho spojenie medzi autorom a imaginárnymi spoluautormi – interpretmi, kde vizuálna predstava hudby sa stáva reálnou. Panfília pozostáva z rôznych nerealizovaných projektov, existujúcich výhradne
v podobe návodov a inštrukcií, ako napríklad: koncerty pre fiktívny orchester, fiktívne hudobné vydavateľstvo a listiny opatrené fiktívnou autorskou heraldikou. Slovo Panfília, pochádzajúce z gréckeho pan (všetko) a philia (milovať), naznačuje lásku k všetkému, otvorenosť voči všetkému, čo je možné milovať. Panfília v tomto zmysle genealogicky nadväzuje na dada
a patafyziku. Keďže vyviera z každodenného života, je alternatívou voči etablovaným inštitúciám umenia, prináša na svetlo inú dimenziu skúsenosti so svetom. Panfília má v sebe niečo veľmi bezprostredné a spontánne – je darom. Milan Adamčiak sa ako jeden z prvých československých umelcov začal systematicky zaoberať výskumom intermediálnych presahov v polovici 60. rokov 20. storočia. Svoj výskum realizoval predovšetkým kreatívne na poli experimentálnej poézie, akčného umenia a tvz. novej hudby. Vytváral druhovo rôznorodé cykly typografických rastrov, pri ktorých sa ich grafická a sémantická realizácia prekrývala
s akustickou rytmizáciou textu. Jedna časť jeho tvorby preto vychádza z experimentálnej poézie – má podobu návodov a inštrukcií k rôznym činnostiam. Ďalšia otvára cestu vizuálnej hudbe – nekonvenčným notáciám a grafickým partitúram. Tretia spája podnety dvoch predchádzajúcich v performatívnom prevedení – hernej experimentácii a neukončenosti kompozičného procesu, ktoré významne otvárajú možnosť dotvorenia s využitím klasických i neklasických nástrojov
a nezvyčajných prostredí.
Hosťami výstavy sú Matej Gavula a kolektív umelcov APART. Variabilná inštalácia Mateja Gavulu je zostavená zo skleného mozaikového obkladu, ktorý pôvodne slúžil k povrchovej úprave verejnej budovy a s koncom socialistickej epochy stratil pôvodnú funkciu. Gavula rozohráva tento mateiriál ako voľnú kompozíciu, inšpirovanú tvorivými princípmi Milana Adamčiaka. APART pripravil k jubileu umelca publikáciu, ktorá bude súčasťou priestorového riešenia výstavy a nanovo interpretuje tvorbu Milana Adamčiaka.