logo

Podmienky ochrany osobných údajov 

chránime Vaše osobné údaje podľa platnej legislatívy v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu. Ochrana osobných údajov 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ PREVÁDZKOVATEĽA1.1. Prevádzkovateľom osobných údajov je ZAHORIAN & VAN ESPEN, s.r.o. (ďalej len prevázdkovateľ) 


1.2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: telefón: +421 918 88 44 38, mail: info@zahoriangallery.com


1.3. Prevádzkovateľ nemenoval zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov 
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je informovanie o aktivitách galérie a konania iných marketingových aktivít prevádzkovateľa voči Vašej osobe. 
 
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené, sú 3 roky, najdlhšie 
však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). 
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy firma WebHouse s.r.o. (správca serverov) a Facebook (Facebooková stránka firmy). 
6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. 


6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile info@zahoriangallery.com


6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme mohli v tejto veci niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.


6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k návšteve nášho centra. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24. 5. 2018