logo

Juraj Kollár | Buoy
vernisáž 26. mája 2020, 18. – 20.hod. (podľa podmienok nariadenia vlády)
trvanie výstavy do 16. júla 2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Vernisáž bude spojená s uvedením novej monografie
Juraj Kollár | Square One
texty:Katarína Bajcurová, Eva Skopalová
grafický dizajn: Jan Šiller
publikované ZAHORIAN & VAN ESPEN, 2020
Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

Square One je názov čerstvo vydanej monografie Juraja Kollára. Je komprehenzívnou publikáciou obsahujúcou veľkú časť jeho umeleckých diel, ktoré sprevádzajú analytické texty historičky a teoretičky umenia Kataríny Bajcurovej. Skúma v nich rôzne polohy, témy a aspekty Kollárových prác, od portrétu ku krajine a k jeho takzvaným “skladaným obrazom”, pričom objasňuje aj jeho umelecké prístupy a techniky. Bajcurová píše: “To, čo ho zaujíma na prvom mieste nie je maliarsky výraz alebo belle matière sama o sebe, aj keď by sme si to spočiatku myslieť. Kollár sa skôr cez komplexnú materiálnu textúru maľby a maliarsku podstatu usiluje zvýrazniť vizuálnu a haptickú esenciu, štruktúru objektu a jeho skúsenosť s realitou, ktorá ostáva v umelcovej mysli. Nanášaním niekoľko-centimetrových vrstiev farby mení maľbu na reliéf a tá tak na seba berie charakter objektu.” Okrem tohto textu kniha rovnako obsahuje rozhovor umelca s teoretičkou Evou Skopalovou, ktorý sa dotýka aj filozofických otázok o podstate maľby.

Juraj Kollár | Buoy
opening 26 May, 6 – 8 pm
duration till 16 July 2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

with new book launch
Juraj Kollár | Square One
texts: Katarína Bajcurová, Eva Skopalová
graphic design: Jan Šiller
published by ZAHORIAN & VAN ESPEN, 2020
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Square One is the title of Juraj Kollár’s newly published monograph. It is a comprehensive publication, containing a great deal of his artworks with deeply analytical texts by an art historian and theoretician Katarína Bajcurová. She examines the different parts, topics and aspects of Kollár’s works, reaching from portrait to landscape and his assembled paintings and elucidates his artistic approaches and techniques. Bajcurová writes: “First of all, what he is concerned with is not painterly expression or the belle matière in itself, though at first one might think so. Rather, through the complex material texture of the painting, the painterly matter, he seeks to highlight the visual and haptic essence and structure of the object and its experience of reality, which remains in his mind. Depositing several centimeters of paint, he changes the painting into a relief and it takes on the character of an object.” The book is also accompanied by an interview with the artist by Eva Skopalová.