logo

Anežka Hošková and Nik Timková 

˙˚º˚˙°Burnt゜゚・˙ Ash˙・School .。

curated by Tereza Jindrová
opening 16 May 2019
duration until 25 July 2019
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

I’m entering the gallery. The objects I see and their arrangement resembles the interior of the living space. I’ll slow down but I’ll squint my eyes and try to look at everything with my third eye. I find myself entering only recently abandoned Sabbath. Glowing coals are still on the ground, smoke is still rising from the hot ash. The objects of clay pop up like the chalices from which the magic drink was drunk. From the walls, I am attracted by fanciful figures that are not human, nor animal or plant, but all together. The ubiquitous archaic symbol is dominated by the protective signs hung at the entrance to the ritual. From the place where the fire burned, a girl’s face suddenly looks at me …

I open my eyes, going back to “reality”. Yes, maybe my idea was a bit exaggerated. And anyway – why again articulate the magical aspect in works by Anežky Hošková and Nik Timková? The actual form and visual-haptic quality of the present works encourage analysis and concentration. The combination of materials and art techniques elegantly united by earthy colour, can oppress (!) our view and make us purely aesthetic contemplation. By rationality and suspicion of the “non-scientific” trained mind of the modern European, has often the tendency to interpret pre-eminent themes as a simple semantic ornament that is attractive but ordinary in its inability to offer us insight into the “real” life and practical issues we face every day. Only dreamers and strangers can take it seriously.

Referring to magic, mysticism, and witchcraft can be reverse, irrational, unproductive. The mainstream culture is constantly commodifying and weakening the character of a witch, whether by infantilising it (eg in series and comics for teenagers or in the infamous cosmetic package “Starter Witch Kit” by Sephora) or by demonising and referring to the sphere of fantasy and horror. However, as Silvia Federici instructed us with her impressive interpretation in Caliban and the Witch, and as other examples from feminist theory or art or activism show us, the rehabilitation of a witch figure from a historical perspective and the re-evaluation of the duality of rational and magical thinking can now have a significant socio-emancipatory impact.

Was there any magic ritual in the gallery during the exhibition preparation? Yes, and no, but literal is not essential. Anežka Hošková and Nik Timková generally confront us with their work with the representation of these topics, taken with utmost seriousness, creating a space for reflection on the social ties and hierarchy in which we live.

I close my eyes again. The girl’s face looks at me from the ashes and reminds me that real people, especially real women, were burned at the border. It reminds me of a history of oppression that persists in many forms. She invites me to become a scholar of this “ashes school”, she has been guided by her mind and heart, rising up like a phoenix to a new life!

Anežka Hošková (1982, Czech Republic) is a graduate of the Intermedia Studio (Doc.Václav Stratil) at the Faculty of Fine Arts of the Brno University of Technology. Creates drawings, paintings, collages, objects and performative installations. She is a member of the A.M.180 Collective, which has been running the A.M.180 Gallery in Prague since 2003 and also co-organises the annual contemporary alternative music festival Creepy Teepee in Kutná Hora. Anežka regularly exhibits at individual and group exhibitions in the Czech Republic and abroad.

Nik Timková (1986, Slovakia) studied at Central Saint Martins in London and graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm. In 2017 she was one of the winners of the Oskar Čepan Award. Its multimedia work is characterised mainly by spatial installations using ready-made or graphic design and textile elements. Like Anežka Hošková, she is a member of the A.M.180 team and co-organiser of Creepy Teepee. Nik regularly exhibits at individual and group exhibitions in Slovakia, the Czech Republic and other countries, especially in Scandinavia. At present, she also works as an assistant in the Studio of Painting III. at the Academy of Fine Arts in Prague.

Supported using public funding by Slovak Arts Council as main partnerLogo FPU

Anežka Hošková a Nik Timková 

˙˚º˚˙°Burnt゜゚・˙ Ash˙・School .。

kurátorka: Tereza Jindrová
vernisáž: 16. 5. 2019
trvanie výstavy do 25. 7. 2019
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Vchádzam do galérie. Objekty, ktoré vidím, a ich usporiadanie, pripomínajú interiér obytného priestoru. Spomalím ale, privriem oči a pokúsim sa na všetko pozrieť svojím tretím okom. Zisťujem, že som vstúpila do len nedávno opusteného dejiska sabatu. Na zemi ešte hasnú žeravé uhlíky, z horúceho popola ešte stúpa dym. Objekty z hliny vystupujú ako kalichy, z ktorých sa pil čarovný nápoj. Zo stien ma oslovujú fantaskné figúry, ktoré nie sú človekom, zvieraťom ani rastlinou, ale všetkým dohromady. Všadeprítomným archaickým symbolom dominujú ochranné znamenia zavesené na vstupe k obradisku. Z miesta, kde horelo, na mňa znenazdania hľadí dievčenská tvár …

Otváram oči, vraciam sa do “reality”. Áno, možno, že moja predstava bola trochu prehnaná. A vôbec – prečo opäť artikulovať aspekt magična v tvorbe Anežky Hošková a Nik Timková? Samotná forma a vizuálne-haptická kvalita prítomných diel, nabáda k rozboru a koncentrácií. Kombinácia materiálov a výtvarných techník elegantne zjednotená zemitou farebnosťou, môže uhranúť (!) náš pohľad a prinútiť nás k čisto estetickéj kontemplácii. Racionalitou a upodozrievania voči “nevedeckému” vycvičená myseľ moderného Európana má mnohokrát tendenciu interpretovať predostreté témy ako jednoduchý významový ornament, ktorý je príťažlivý, ale plochý vo svojej neschopnosti ponúknuť nám pohľad do “skutočného” života a praktických otázok, ktorým každodenne čelíme. Vážne ho môžu brať len snílkovia a čudáci.

Odkazovanie sa k mágií, mystike a čarodejníctvu môže pôsobiť spiatočnícky, iracionálne, neproduktívne. Mainstreamová kultúra postavu čarodejnice neustále komodifikuje a oslabuje, či už jej infantilizaciou (napr. V seriáloch a komiksoch pre teenagerov alebo v neslávne preslávenom kozmetickom balíčka “Starter Witch Kit” od reťazca Sephora), alebo naopak démonizáciou a odkázaním do sféry fantázie a hororu. Avšak ako nás svojím strhujúcim výkladom v knihe Caliban and the Witch poučila Silvia Federici, a ako nám ukazujú aj ďalšie príklady z feministickej teórie alebo umenia či aktivizmu, rehabilitácia figúry čarodejnice z historickej perspektívy aj prehodnocovanie duality racionálneho a magického myslenia, môže mať v dnešnej dobe významný spoločensko-emancipačné dopad.

Prebiehal v galérii počas príprav výstavy skutočne nejaký magický rituál? Áno aj nie, doslovnosť ale nie je podstatná. Anežka Hošková s Nik Timková nás svojou tvorbou všeobecne konfrontujú s reprezentáciou týchto tém, braných s úplnou vážnosťou a vytvárajú tak priestor reflexie spoločenských väzieb a hierarchii, v ktorých žijeme.

Privieram opäť oči. Z popola na mňa hľadí dievčenská tvár a pripomína mi, že na hraniciach horeli skutoční ľudia, predovšetkým skutočné ženy. Pripomína mi históriu útlaku, ktorý v mnohých formách trvá. Pozýva ma, aby som sa stala učenkyní tejto “školy popola”, nechala sa viesť svojím rozumom i srdcom, povstala ako Fénix k novému životu!

Anežka Hošková (1982, Česká republika) je absolventkou ateliéru Intermédií na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Tvorí kresby, maľby, koláže, objekty, performatívne inštalácie. Je členkou A.M.180 Collective, ktorý prevádzkuje od roku 2003 galériu A.M.180 v Prahe a tiež spoluorganizuje každoročný festival súčasnej alternatívnej hudby Creepy Teepee v Kutnej Hore. Pravidelne vystavuje na samostatných i skupinových výstavách v Česku i v zahraničí.

Nik Timková (1986, Slovensko) vyštudovala na Central Saint Martins v Londýne a postgraduálne na Royal Institute of Art v Štokholme. V roku 2017 bola jednou z víťaziek Ceny Oskára Čepana. Pre jej multimediálne tvorbu sú charakteristický predovšetkým priestorové inštalácie využívajúce ready-made či prvky grafického dizajnu a textil. Rovnako ako Anežka Hošková je členkou kolektívu A.M.180 a spoluorganizátorka festivalu Creepy Teepee. Pravidelne vystavuje na samostatných i skupinových výstavách na Slovensku, v Česku aj v ďalších krajinách, najmä v Škandinávii. V súčasnosti tiež pôsobí ako asistentka v Ateliéri malby III. na Akadémii výtvarných umení v Prahe.

Fotoreport: Marko Horban

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia ako hlavný partnerLogo FPU