logo

Anetta Mona Chișa | The Growing Argument
curated by Silvia Van Espen
25 July – 27 Aug 2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

The Growing Argument

Imagine matter is a dense, non-subjective and affirming force, dancing silently on chemical interactions, crystallizing passions, trickling bodily discharges, crying etymological resonance with motherhood, cracking micro-violent novelty, crashing into quantum events and crafting eerie entanglements.

Imagine matter doing whatever it feels like doing.

Imagine that the past and the present are pregnant not only with possibilities which become real, but with virtualities which become actual. Time leaks shapes into matter and we’re joining a future with an open end.

Think temporally about material, rather than spatially. As form become formation, objects become events. Matter is four-dimensional. Growth is the consciousness of the matter-in-flux.

Imagine new structures without submitting them to hierarchical control and without imposing on them a hylomorphic model. Imagine an argument against both the hylomorphism and the teleological fixation with form and function that still intoxicate ways of thinking and practicing art. Imagine matter as possessing its own immanent, intensive resources for the generation of form from within. Expression instead impression.

Imagine all materials as active materials, charged with morphogenetic capabilities. Our goal is that of luring a form out of them, of guiding through a series of processes the emergence of a shape, a shape in which the materials themselves have a say. We’re a mere player in a big theatre of possibilities.

Imagine that plaster, seeds, rocks, hair, dust, bring to light a life proper to these materials, a vital state of matter as such, a vitality that doubtless exists everywhere but is ordinarily hidden or covered, rendered unrecognizable by the grand narratives of the past.

Imagine entering a reality simultaneously intensified and flattened, in which no ontological regime is prioritized and the hierarchy between kingdoms (vegetable, mineral, digital) is disregarded.

Imagine a situation between change and permanence. We’re facing the paradox of things maintaining their identity while undergoing transformation, the oddity of moving while staying still, the discordance of coinciding objects.

Imagine the matter is a flow. Then we can only follow it. | Anetta Mona Chișa

Anetta Mona Chișa (*1975, Nadlac) is an artist of Romanian origin who lives and works in Prague. Between the years 1994 and 2000, she studied at the Academy of Fine Arts in Bratislava. In 2006, together with Lucia Tkáčová she was the Oskár Čepan Award laureate. Her solo and collaborative projects include exhibitions in tranzit.sk, Bratislava (2006); Centre for Contermporary Art Futura, Prague (2006); Neuer Berliner Kunstverein, Berlin (2008); Christine Koenig Gallery, Vienna (2011) or in Waterside Contemporary, London (2013). She also exhibited at the 54th Venice Biennale (2011). Chisa participated in group exhibitions in National Museum of Contemporary Art in Bucharest; at the 10th Manifesta in St. Petersburg; in Kunstrau Kreuzberg/Bethanien, Berlin; CONTEXT Art Miami; tranzit.ro, Bucharest; Cultuurcentrum Strombeek, Grimbergen; Whitechapel Gallery, London; at the 3rd Moscow International Biennale for Young Art; in Museum of Art, Łódź; Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Vienna; MUMOK, Vienna and at the 29th Ljubljana Biennial of Graphic Arts.

Supported using public funding by Slovak Arts Council Logo FPU

Anetta Mona Chișa | Argument o rastúcom
kurátorka: Silvia Van Espen
25.7. – 27.8.2020
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Argument o rastúcom

Predstava, že hmota je hustá, non-subjektívna a afirmatívna sila, mlčky tancujúca na chemických interakciách, kryštalizujúca vášne, kvapkajúca telesné výtoky, plačúca etymologickú rezonanciu s materstvom (matéria), praskajúca mikro-násilnú novosť, narážajúca na kvantové udalosti a tvoriaca záhadné previazania.

Predstava, že hmota robí to, čo sa jej chce.

Predstava, že minulosť a súčasnosť sú tehotné nielen s možnosťami, ktoré sa stanú skutočnými, ale aj s virtualitami, ktoré sa stanú aktuálnymi. Čas púšťa tvary do hmoty a my sa môžeme pripojiť k budúcnosti s otvoreným koncom.

Rozmýšľanie o materiáli v čase, radšej než v priestore. Zatiaľ čo sa forma stáva formáciou, objekty sa stávajú udalosťami. Hmota je štvordimenzionálna. Rast je vedomie hmoty v pohybe.

Predstava nových štruktúr bez toho, aby sme ich podrobili hierarchickej kontrole a bez toho, aby sme im vnucovali hylémorfný model. Predstava argumentu proti hylémorfizmu a proti teleologickej fixácii na formu a funkciu, ktoré stále intoxikujú spôsoby myslenia a praktizovania umenia. Predstava, že hmota má vlastné imanentné, intenzívne zdroje na vytváranie formy zvnútra. Expresia namiesto impresie.

Predstava zaobchádzania so všetkými materiálmi ako s aktívnymi materiálmi, nabitými morfogenetickými schopnosťami. Našim cieľom je vymámiť z nich formu, usmerniť prostredníctvom série procesov vznik tvaru, tvar, v ktorom samotné materiály majú čo povedať. Sme iba hráčmi vo veľkom divadle možností.

Predstava, že sadra, semená, kamene, vlasy, prach, vynárajú na svetlo život zodpovedajúci týmto materiálom, životný stav hmoty ako takej, vitalitu, ktorá nepochybne existuje všade, ale je bežne zatajená alebo zakrytá—veľké naratívy minulosti ju zahaľujú nerozoznateľnosťou.

Predstava vstupu do reality súčasne zosilnenej a sploštenej, v ktorej nemá prioritu žiaden ontologický režim a hierarchia medzi ríšami (rastlinnou, minerálnou, digitálnou) sa nezohľadňuje.

Predstava situácie medzi zmenou a trvalosťou. Čelíme paradoxu vecí, ktoré si zachovávajú svoju identitu hoci sú v premene, rozporu pohybu v nehybnosti, nesúladu zhodujúcich sa objektov.

Predstava, že hmota je tok. Potom ju môžeme len nasledovať. | Anetta Mona Chișa

Anetta Mona Chișa (*1975, Nadlac) je umelkyňou rumunského pôvodu, pôsobiacou v Prahe. V rokoch 1994 – 2000 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2006 bola spolu s Luciou Tkáčovou laureátkou Ceny Oskára Čepana. Jej samostatné a kolaboratívne projekty boli vystavené v tranzit.sk v Bratislave (2006); Centre pre súčasné umenie Futura v Prahe (2006); Neuer Berliner Kunstverein v Berlíne (2008); Christine Koenig Gallery vo Viedni (2011); na 54. Bienále v Benátkach (2011) alebo vo Waterside Contemporary v Londýne (2013). Na skupinových výstavách sa predstavila v Národnom múzeu súčasného umenia v Bukurešti; na 10. Manifeste v Petrohrade; v Kunstraum Kreuzberg/Bethanien v Berlíne; na CONTEXT Art Miami; v tranzit.ro v Bukurešti; v Cultuurcentrum Strombeek v Grimbergen; vo Whitechapel Gallery v Londýne; na 3. Medzinárodnom bienále mladého umenia v Moskve; v Múzeu umenia v Łódźi; na 29. Bienále grafiky v Ľubľane; v Thyssen-Bornemisza Art Contemporary či MUMOK-u vo Viedni.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniaLogo FPU