logo

Zhanna Kadyrova and Jiří Kovanda
(Almost) Involuntary Sculptures

Curated by Elena Sorokina
9 Dec 2020 – 6 May 2021
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

This exhibition creates a space for an encounter between Jiří Kovanda and Zhanna Kadyrova, and a possibility for the two artists to exchange about fragility in sculpture. Coming from different contexts and different generations, Kovanda and Kadyrova both take sculpture to its limits, to its margins and paradoxes. Their work often engages in profound detournements, inviting found and recuperated objects, and shaping elusive aspects of the quotidian into form, material or immaterial. In distinct, yet similarly counterintuitive ways, they volatilise the monumentality of sculpture through ironic gestures and introduce fragility as response to modernism’s heroic claims. For this project, alongside earlier work, the two artists have produced new work, incorporating the spirit of place, conceptual moments, charged ideas, and reclaimed objects from the Grössling Bathhouse in Bratislava, currently waiting for reconstruction. Today, when the pandemic makes us increasingly aware of our bodies’ fragility, the empty bathhouse awaiting new life retraces the various aspects and dichotomies of “body” across many centuries. Built in 1895, it brings back images and roles of the body as it witnessed throughout its existence, evoking rituals of cleaning, social interaction, healing and pleasure. It also draws out the radical shift to the ideologies of healthy, valid, and strong bodies promoted in the 20th century in both the former East and former West. In this particular moment, the absence of bodies in the currently decaying architecture of Grössling constitutes a perfect conceptual point of encounter for Kadyrova and Kovanda, both profoundly engaged with coincidences and fragilities in objects, bodies and minds.

Jiří Kovanda was born in 1953 in Prague, where he currently lives and works. One of the major protagonists of the European conceptual art, he organised his first interventions in public spaces of Prague during the mid-1970’s. In these interventions, mundane actions appear slightly off-key and off-balance, they undulate between apparent simplicity and poetic resonance, allowing us to sense the fragility of the individual in a society under surveillance. Although Kovanda’s minimalistic actions carried a very different political charge in the 1970s, they remain more than relevant in the current situation of digital surveillance capitalism. Today, Kovanda continues to create, still interested in sensuous encounters, separations and connections, and still inimitably subtle, poetical, and unsettling.
Jiri Kovanda is represented by the galeries: gb agency, Paris; Krobath, Wien and SVIT, Prague

Zhanna Kadyrova was born in 1981 in Brovary, Ukraine, and graduated from the T.G. Shevchenko School of Art in 1999. Around 2000, Kadyrova traveled to Prague, and it was her first trip abroad. Alongside other visits and encounters, she saw an exhibition of Jiří Kovanda, which influenced her decision to become an artist. Today, her practice is recognised worldwide for her unique take on sculpture and her work with found material. Kadyrova interrogates the transformations of “modern matter”, often using tiles taken from destroyed or abandoned buildings. Her objects reflect on the consequences of human activities which are often far removed from their initial emancipatory ideals.
Zhanna Kadyrova is represented by the GALLERIA CONTINUA, San Gimignano, Beijing, Les Moulins, Habana, Rome and ZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava, Prague. 

Elena Sorokina is curator and art historian, she was curator of the HISK (High Institute of Fine Arts, Belgium) 2017-2018. Between 2015-2017 she was curatorial advisor of documenta 14 in Athens/Kassel. She invited Jiří Kovanda to participate in the exhibition “Spaces of Exception”, a special project of the Moscow Biennial 2013. She curated “Resistance of Matter”, the solo exhibition of Zhanna Kadyrova at ZVE and Galleria Continua in 2019. In 2006, Kadyrova as a member of the newly established group REP participated in the exhibition “Contested Spaces” curated by Sorokina at the CUNY University in New York.

Supported using public funding by Slovak Arts Council Logo FPU
Logo BRATISLAVENSISLogo BSK

Zhanna Kadyrova a Jiří Kovanda
(Takmer) Nedobrovoľné sochy

kurátorka: Elena Sorokina
trvanie výstavy: do 6.5. 2021
ZAHORIAN & VAN ESPEN Bratislava

Výstava prináša priestor na stretnutie Jiřího Kovandu a Zhanny Kadyrovej a zároveň im dáva možnosť umeleckej výmeny na tému krehkosť v soche. Pochádzajúc z rôznych kontextov a rôznych generácií, obaja, Kovanda aj Kadyrova, stavajú sochu na hranicu jej limitov, na jej okraje a paradoxy. Ich práce často reflektujú ďaleké obchádzky, pozývajú nájdené objekty a inak prehodnotený materiál a tvarujú neuchopiteľné aspekty každodenného (do materiálnej alebo imateriálnej formy). Zjavnými, ale zároveň podobne neintuitívnymi spôsobmi volatilizujú monumentalitu sochy a používajú krehkosť ako odpoveď na heroické tvrdenia modernizmu. 
Pre tento projekt, popri skorších prácach, obaja autori vytvorili nové diela, do ktorých začlenili ducha miesta, konceptuálne momenty, nabité nápady a prisvojené objekty z kúpeľov Grössling v Bratislave, ktoré v blízkej dobe čaká obnova. V čase, keď nás pandémia núti čoraz viac sa zamýšľať nad krehkosťou našich individuálnych tiel, pripomínajú prázdne kúpele čakajúce na nový život aspekty a dichotómie „tela“ prekračujúceho mnohé storočia. Kúpele postavené v roku 1895 znovu prinášajú obrazy a roly tak, ako ich „zažili“ počas svojej existencie, evokujúc rituály očisty, sociálnej interakcie, uzdravovania a pôžitku. Obnovujú tiež radikálny posun k zdravým, funkčným a silným telám propagovaným bývalým východom aj západom v 20. storočí. V tomto konkrétnom prípade predstavuje ich absencia v chátrajúcej architektúre Grösslingu dokonalý konceptuálny bod stretu Kadyrovej a Kovandu, pričom sa obaja hĺbkovo zaoberajú náhodami a krehkosťami objektov, tiel a myslí. 

Jiří Kovanda sa narodil v roku 1953 v Prahe, kde aj žije a pracuje. Je jedným z najväčších protagonistov európskeho konceptuálneho umenia a svoje prvé intervencie zrealizoval vo verejných priestoroch v Prahe v 70. rokoch. V týchto intervenciách pôsobia svetské udalosti trochu zvláštne a nevybalansovane, vlnia sa medzi očividnou jednoduchosťou a poetickou rezonanciou, čím nám dovoľujú cítiť krehkosť individuálneho v spoločnosti pod neustálym dohľadom. Aj keď Kovandove minimalistické akcie niesli v 70. rokoch veľmi odlišný politický náboj, ostávajú viac ako relevantné aj v súčasnej situácii kapitalizmu digitálneho dohľadu. Kovanda dnes pokračuje v tvorbe a stále ho zaujímajú senzuálne stretnutia, delenia a spojenia, nenapodobniteľne subtílne, poetické a neustálené. Jiřího Kovandu zastupuje galéria gb agency, Paríž; Krobath, Viedeň a SVIT, Praha. 

Zhanna Kadyrova sa narodila v roku 1981 v Brovary na Ukrajine a v roku 1999 vyštudovala školu umenia T. G. Ševčenka. Okolo roku 2000 prišla Kadyrova do Prahy, čo bola jej prvá cesta za hranice. Popri iných návštevách a stretnutiach videla výstavu Jiřího Kovandu, ktorá ovplyvnila jej rozhodnutie stať sa umelkyňou. Dnes je jej umelecká prax svetovo známa pre jedinečné poňatie sochy a prácu s nájdeným materiálom. Kadyrova skúma transformácie „modernej hmoty“, pričom často používa kachličky zo zničených alebo opustených budov. Jej objekty reflektujú následky ľudských činností, ktoré bývajú úplne oddelené od ich prvotných, emancipačných ideálov. Zhannu Kadyrovu zastupuje GALLERIA CONTINUA San Gimignano, Peking, Les Moulins, Havana, Rím a ZAHORIAN & VAN ESPEN, Bratislava, Praha. 

Elena Sorokina je kurátorka a historička umenia. V rokoch 2017 – 2018 bola kurátorkou v HISK (High Institute of Fine Arts, Belgicko). Medzi rokmi 2015 a 2017 bola kurátorskou poradkyňou „dokumenty 14“ v Aténach / Kasseli. Jiřího Kovandu prizvala k špeciálnemu projektu „Spaces of Exception“ Moskovského bienále 2013. V roku 2019 kurátorsky pripravila „Resistance of Matter“ – samostatnú výstavu Zhanny Kadyrovej v Zahorian & Van Espen, Praha a v galérii Continua, Les Moulins. V roku 2006 bola kurátorkou „Contested Spaces“ na CUNY University v New Yorku, kde participovala Kadyrova ako členka novozaloženej skupiny REP.